Atrask asmeninį ryšį su Dievu!

Tikroji krikščionybė – tai ne tuščia taisyklių, apeigų ir tradicijų sistema, bet asmeniniai ir gyvi santykiai su Jėzumi Kristumi. Deja, daugelis žmonių nepažįsta Kristaus ir neįsileidžia Jo į savo gyvenimą. Šiandien Kristus negali prisibelsti į daugelio širdis, namus, šeimas ar net bažnyčias. Jis niekada nesiveržia jėga, tačiau kantriai ir švelniai beldžia į kiekvieno žmogaus gyvenimo duris. Ar girdi? Kristus beldžiasi ir į tavo širdį: „Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi” (Apreiškimas Jonui 3, 20). Ar atversi Jam duris? Ar leisi Jam užeiti vidun ir apsigyventi tavyje?

Ne visi žmonės įsileidžia Kristų. Vieni nenori, kiti nežino kaip tai padaryti. Kaip priimti Kristų į savo širdį ir gyvenimą? Kaip užmegzti asmeninius santykius su Jėzumi? Kokius tikėjimo žingsnius reikėtų žengti?  

Pirmas žingsnis  –  P R I P A Ž I N K Kristui savo kaltes, kad jis atleistų tau.

Suprask, Kristus yra Šventas Dievas, o tu esi nuodėmingas žmogus. Kristus negali ateiti ir apsigyventi nuodėmingoje širdyje. Išpažink Jam savo nuodėmes, nes tik Jis vienintelis gali atleisti tau ir apvalyti tavo širdį nuo visų nedorybių:

Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių (1 Jono 1, 9).

 Tada ateikite ir kartu pasvarstysime, – sako Viešpats. – Nors jūsų nuodėmės būtų skaisčiai raudonos, taps baltos kaip sniegas; nors būtų raudonos kaip purpuras, taps kaip vilna (Izaijo 1, 18).

Antras žingsnis  –  P A T I K Ė K Kristaus auka, kad jis išgelbėtų tave.

Suprask, Kristus kentėjo ir mirė ant kryžiaus už tavo nuodėmes, kad tu galėtum išvengti pragaro bausmės ir amžinai gyventi danguje. Kristus neateis pas tą, kuris netiki Jo meile ir auka. Jis negali ateiti ir apsigyventi netikinčioje širdyje. Pasitikėk Juo, nes tik Jis vienintelis gali išgelbėti tavo sielą nuo amžinosios pražūties:

Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti (Apaštalų darbai 4, 12). 

Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas (Romiečiams 10, 9).

Trečias žingsnis  –  P A K V I E S K Kristų asmeniškai, kad jis apsigyventų tavyje. 

Suprask, Kristus myli tave. Jis nori atleisti tau. Jis nori apsigyventi tavyje ir būti tavo gyvenimo Vedliu, bet Jis niekada nesilauš jėga į tavo širdį. Kristus laukia, kol Jį pakviesi. Kristus neateis pas tą, kuris nenori Jo ir asmeniškai Jo nepakviečia. Kristus negali ateiti ir apsigyventi Jo nenorinčioje širdyje. Šaukis Jo, ir Jis atleis tavo nuodėmes, išgelbės tavo sielą ir apsigyvens tavo širdyje:

Šaukis manęs nelaimės dieną – tai išgelbėsiu tave, o tu šlovinsi mane (Psalmių 50, 15).

Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas (Romiečiams 10, 13).

Viešpatie Jėzau Kristau, gailiuosi dėl visų blogų ir neteisingų dalykų, kuriuos esu padaręs savo gyvenime. Dėkoju, kad Tu praliejai Savo kraują ir mirei ant kryžiaus už mano kaltes. Tikiu, kad Tu prisikėlei iš mirties ir gyveni amžinai. Meldžiu, atleisk mano nuodėmes, pakeisk mano gyvenimą ir likimą. Atveriu Tau savo širdies duris – ateik į mano gyvenimą ir būk mano Gelbėtojas ir Viešpats. Amen!

1 out of 1

Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą (Jono 1, 12).